počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK
měna: CZK
Kategorie
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.1.2020

1. STANOVENÍ POJMŮ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako "VOP") platí pro dodávky textilního zboží, obuvy a módních doplňků (dále jen jako "zboží") poskytované na www.zbozi-z-ameriky.cz fyzickou osobou Radana Braunová, Pod Strojírnami 806/16, Praha 9, 190 00 IČO: 71681710 (dále jen jako "prodávající") svým odběratelům (dále jen jako "objednatel") na základě závazné potvrzené objednávky.

1.2 Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

1.3 VOP vychází ze Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku v platném znění a vztahují se pouze na prodej

zboží nebo poskytování služeb, jestliže na straně objednatele nevystupuje podnikatel jednající v rámci své podnikatelské

činnosti.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena prodávajícím učiněným závazným potvrzením objednávky.

Objednatel vyplní při koupi zboží veškeré povinné údaje uvedené v elektronické objednávce, odsouhlasí VOP, reklamační

řád a návod k použití zboží. Po odeslání elektronické objednávky potvrdí prodávající přijetí objednávky v systému, které

však není závazným potvrzením objednávky. Závazné potvrzení objednávky provede prodávající až po ověření úhrady

kupní ceny, dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím platebního termínu je prodávající povinen, po ověření výše uvedených údajů,

nejpozději však do 24 hod. od odeslání elektronické objednávky, není-li níže uvedeno jinak, zaslat objednateli závazné

potvrzení objednávky.

V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem je lhůta pro odeslání závazného potvrzení objednávky třídenní.

Odesláním závazné potvrzení objednávky objednateli je považováno za okamžik uzavření kupní smlouvy.

Od okamžiku uzavření kupní smlouvy jsou podmínky sjednané v kupní smlouvě závazné, nebude-li mezi stranami

dohodnuto něco jiného.

3. STORNO OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1 Objednatel má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli do uzavření kupní smlouvy.

3.2 Objednatel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu.

Odstoupení od kupní smlouvy je třeba zaslat písemně na adresu prodávajícího uvedenou na internetových stránkách

prodávajícího v sekci kontakt.

V odstoupení musí objednatel výslovně uvést, že odstupuje od kupní smlouvy, přičemž odstoupení musí dále obsahovat

číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

Zboží je povinen objednatel vrátit v původním stavu, kompletní, v origiálním balení.Zboží nesmí jevit známky opotřebení.

Zboží ani obal nesmí být poškozené.

V případě nesplnění některé z uvedených podmínek platí, že objednatel neodstoupil od kupní smlouvy a zboží je vráceno

na náklady kupujícího zpět. Prodávající má právo na úhradu skutečně vynaložených výdajů, které mu vzniknou

v souvislosti s odstoupením objednatele od kupní smlouvy (poštovné, balné apod.).

Skutečně vynaložené náklady budou objednateli odečteny od kupní ceny.

Objednatel však o jejich skutečné výši bude nejpozději do 48 hodin od doručení odstoupení, informován prodávajícím.

Nebezpečí škody na zboží nese objednatel až do okamžiku jeho vrácení prodávajícímu.

V případě platného odstoupení je prodávající povinen vrátit objednateli kupní cenu nejpozději do 30 dnů od odstoupení,

a to tak, že ji zašle převodem na účet objednatele.

3.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 3 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě, že zboží,

jehož dodávka byla předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí nebo nedodává. Prodávající zašle odstoupení objednateli

na e-mailovou adresu uvedenou v závazné objednávce, a převede zpět na jeho účet zaplacenou kupní cenu.

Současně s odstoupením bude objednateli nabídnuto zboží obdobného charakteru.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Po doručení závazné elektronické objednávky zašle prodávající objednateli informaci o jejím obdržení a ověří

v systému úhradu kupní ceny, dostupnost a termín dodání zboží.

Po ověření těchto údajů, nejpozději však do 24 hodin od přijetí závazné eletronické objednávky v případě úhrady

kupní ceny prostřednictvím platebního termínálu, nebo nejpozději do 3 dnů v případě úhrady kupní ceny převodem z účtu,

potvrdí prodávající objednateli závaznou objednávku.

4.2 Expedice zboží bude realizováno v termínu, obvykle 24 hod. od závazného potvrzení objednávky.

4.3 Místo dodání zboží uvede objednatel v závazné objednávce.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží do uvedeného místa určení.

Dopravu na adresu místa určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Návod k použití výrobku je umístěn na internetových stránkách prodávajícího.

Prodávající odesláním elektronické objednávky souhlasí s podmínkami uvedenými v návodě.

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele okamžikem předání zboží k poštovní přepravě.

V případě nepřevzetí zásilky zboží ze strany objednatele nezaniká jeho povinnost k převzetí zboží.

Zboží se považuje za doručené nejpozději pátým dnem po jeho uložení na poště, byla-li adresována na adresu uvedenou

v závazné objednávce nebo jinou, kterou objednatel prodávajícímu oznámil před předáním zboží k poštovní přepravě.

4.4 Dohodnuté termíny platí pouze za předpokladu včasného vyjasnění všech podrobností zakázky a včasného splnění

všech povinností objednatele.

4.5 Brání-li prodávajícímu v plnění povinností nepředvídatelná událost, která se týká prodávajícího, nebo jeho dodavatelů, 

a které nemohl prodávající odvrátit žádným myslitelným snažením, dojde k posunu termínu o dobu trvání překážky,

případně o dobu potřebnou k překonání uvedené překážky.

O této skutečnosti je prodávající povinen objednatele neprodleně po vzniku překážky informovat.

Objednatel má právo nejpozději do 3 dnů od doručení tohoto oznámení, od smlouvy odstoupit.

5. CENOVÉ PODMÍNKY

5.1 Cena uvedená v závazné objednávce je považována za cenu konečnou, včetně všech nákladů (balné, poštovné)

spojených s dodáním zboží. Cena musí být objednatelem uhrazena na účet prodávajícího bez jakýchkoli srážek.

5.2 Zboží je ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku úplné úhrady kupní ceny.

Objednatel je povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 24 hodin od odeslání závazné objednávky, pokud provedl platbu

prostřednictvím platebního terminálu, v ostatních případech do 3 dnů od odeslání závazné objednávky.

V případě, kdy kupní cena nebude objednatelem zaplacena ani po marném uplynutí dodatečné lhůty k úhradě,

není prodávající vázán závaznou objednávkou a zboží objednateli nedodá.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

6.1 Nedílnou součástí obchodních podmínek je Reklamační řád, který v plném rozsahu řeší podmínky uplatnění reklamace,

je-li objednatel spotřebitelem ve smyslu § 52 občanského zákoníku.

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

7.1 Osobní data objednatele je prodávající povinen chránit před zneužitím. Prodávající tyto data nesmí poskytnout

žádnému třetímu subjektu. Vyplněním a odesláním závazné elektronické objednávky prodávajícímu objednatel souhlasí

se shromažďováním a používáním informací o objednateli a o jeho nákupech za výše stanovených podmínek.

7.2 Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte,

že můžete být informován o novinkách¨v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky.

Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného

v každé zasílané zprávě.

7.3 V případě napadení internetového serveru neznámým pachatelem (heckrem), neplatní výše uvedená pravidla

manipulace s daty a prodávající nepřebírá žádnou záruku bezpečnosti před zneužitím osobních dat heckrem.

8. ROZHODČÍ DOLOŽKA A PRÁVO

8.1 Spory vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a objednatelem budou rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jejího řádu a Pravidel třemi rozhodci.

8.2 Všechna práva a povinnosti mezi prodávajícím a objednatelem, která nejsou výslovně stanovena těmito VOP nebo

smlouvou se řídí českým právem a zejména příslušným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákona.

8.3 V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo

VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách

www.zbozi-z-ameriky.cz

 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).                                                                                                              9.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.                                                                                                                                                                       9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.                                                                                      9.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.                                                                                                                                                                9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.                                                    9.6.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.                                                                                                                                           9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.                                                             9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.                                                                                                                                                                                   10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.